Bogafjell G5

Bogafjell, Sandnes Kommune

2014

Type:

Regulering

Samarbeidspartner:

Størrelse:

29000 m²

Kunde:

Sandnes Tomteselskap

Status:

Konkurranse - 1. plass

Område G5 ble ansett for å være et utfordrende byggeområde. Lite utsikt og nærhet til høyspentlinjer gjør området mindre attraktivt som boligområde. Større krav til sikkerhetsavstand til høyspentlinjene beslaglegger store deler av området som ubebyggbart. Sandnes Tomteselskap ba 3 arkitektfirma om å komme med hvert sitt forslag til hvordan området best kunne gjøres attraktivt som boligområde. AROS fikk 1. plass, og fikk oppdraget med å utarbeide detaljreguleringsplan for området.

Hovedgrepet var å inndele det bebyggbare området i like store byggetomter som omkranser et felles grøntområde/lekeplass.

Adkomstvei og gjesteparkering ble lagt i sikkerhetssonen.  Byggetomtene har alle en bredde på 7,5 m, og tillater oppføring av rekkehus i 2-3 etasjer, samt 4-mannsboliger.

Alle boligene ble orientert nord-sør, dvs. ikke med siktlinjer direkte mot høyspenttraseen. Det gir hver bolig en uteplass mot øst for formiddagssol, og en uteplass mot vest for ettermiddagssol. Siden det ikke er særlig utsikt fra området, er det lagt vekt på å skape gode, private uteplasser på den enkelte tomt, bl.a. med bruk av lévegger, pergola, og mulighet for å oppføre lysthus/grillhus på hver tomt.

Boligene er plassert langs 2 boliggater. Dette gir gode forhold å vokse opp i uten gjennomgangstrafikk. Det er gangadkomst fra begge boliggatene til det felles grøntområdet. Dette grøntområdet har direkte tilknytning til et større ballfelt på naboeiendommen.

Det tas sikte på å utarbeide en detaljreguleringsplan som sikrer felles kvaliteter, men som ikke hindrer private tilpasninger og løsninger på den enkelte tomt.