Lurahammeren

Sandnes

2015

Type:

Regulering

Samarbeidspartner:

Multiconsult, Veidekke ASA, Block Berge Bygg AS

Størrelse:

14200 m²

Kunde:

Gamleveien Utbygging AS

Status:

Godkjent rammesøknad

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av totalt ca. 125 boliger. Bebyggelsen er utformet med tanke på å skape en variert boligmasse, bestående av leiligheter fra ca. 45 – 150 m², flermannsboliger og kjedehus på inntil 200 m² BRA.

Planforslaget tar utgangpunkt i kommuneplanens arealdel. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av totalt ca. 125 boliger med tilhørende anlegg som veier, gangarealer, grøntanlegg, lekeplasser og parkering. All atkomst til området, både Statoils anlegg, ny bebyggelse og eksisterende eneboliger er samlet i ett, nytt felles kryss ved Gamlevegen. 

Bygningene brytes ned i flere bygningsvolumer for å tilpasse seg landskap og omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen er lavest i vest mot Gamlevegen (2-4 etg.) og høyere i øst inn mot ”Hammeren” (5 – 7 etg.). Alle boligene får store og romslige private uteoppholdsarealer/balkonger, og på blokkene B1 – B4 er det lagt opp til at balkongene vil få størrelser på 15 – 25 m².

Illustrasjon: Ensign